Nekalá soutěž

Jedná se o činnosti, které jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo takové, jež mohou přivodit jakoukoliv újmu ostatním podnikatelským subjektům nebo dokonce zákazníkům. Existuje několik druhů, zvaných skutkové podstaty:

Šach - mat

·       Klamavá reklama

Reklama je posuzována na základě údajů a znaků jejího obsahu. Hodnotí se zde dostupnost, provedení, složení, účel, případné ceny a podmínky dodání daného produktu a porovnává se se skutečností. V případě neshody a uvedení spotřebitele v omyl se jedná o klamavou reklamu.

·       Klamavé označení zboží nebo služby

Zboží ani služby nesmí být označeny tak, aby vyvolávaly klamné domněnky o daném produktu či službě. Mohou sem například patřit i všeobecně vžité výrazy, které však mají klamavý dodatek typu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.

·       Srovnávací reklama

Tento druh reklamy označuje a hodnotí jiný prodejní objekt, jeho zboží nebo službu. Srovnávací reklama je však přípustná za určitých okolností, a to pokud:


      není klamavá,


      jen srovnává zboží či službu uspokojující stejné potřeby nebo slouží ke stejnému účelu,


      srovnává podstatné, důležité, ověřitelné a typické vlastnosti daného zboží nebo služby,


      porovnává dva produkty se stejným označením původu,


      nedochází k poškození jiného činitele ani ohrožení jeho postavení na trhu,


      nezneužívá název či ochrannou známku jiného subjektu k napodobení svého zboží nebo služby.
Myš v hamburgeru

·       Vyvolání nebezpečí záměny

Nebezpečí záměny hrozí v případě, že jistý subjekt označí svůj závod jménem osoby nebo označením závodu po právu již užívaného jiným. K tomu může dojít, i když je použito zvláštního označení závodu či výrobku včetně jeho úpravy, které si zákazník spojuje s určitým výrobcem. Záměna může nastat vlivem napodobeného výrobku, obalu apod.

·       Parazitování na pověsti

Parazitování je zneužití pověsti jiného výrobce, produktu nebo služby, které umožňuje získat prospěch pro výsledky podnikání jiného „soutěžitele“, jehož by nedosáhl jiným způsobem.

·       Podplácení

Podnikatelský podmět nabídne, slíbí či poskytne osobě, která je členem statutárního nebo jiného správního orgánu, či je v pracovním poměru ke konkurenci, jakoukoliv výhodu jako protislužbu za zvýhodnění na vrub jiných obdobně podnikajících.

·       Zlehčování

Zlehčováním je rozšiřování nepravdivých údajů o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného podnikatele za účelem způsobení jakékoliv újmy.

·       Porušení obchodního tajemství

K porušení obchodního tajemství dojde, pokud kdokoliv neoprávněně prozradí nebo zpřístupní obchodní tajemství druhé straně ke zneužití v soutěži a poškození konkurence.

·       Ohrožení zdraví nebo životního prostředí

Tohoto jednání se předmět dopouští při produkci a uvádění výrobku na trh ohrožující zdraví nebo životní prostředí pro získání výhody na úkor jiných výrobců či zákazníků.