Typologie strategií, které můžete využít také ve vašem podniku


1. Corporate strategy = strategie podniku –ukazuje zaměření podniku a jeho rozhodující cíle. Jedná se o základní, hlavní a završující strategii, neboť obsahuje nosnou myšlenku podnikání.
·         Ofenzivní (útočná) – jedná se o růstově orientovanou strategii, která je zaměřená zejména na posílení tržního podílu a budoucích zisků.
·         Defenzivní (obranná),
·         Integrační (stabilizační) – tato strategie se soustředí na udržení stávající pozice.
·         Kombinovaná – jedná se o strategii, která kombinuje útok a obranu.
spojení pěstí
2. Business strategy = obchodní strategie –jinak řečeno podnikatelská, zaměřuje se již na konkrétní oblasti podnikání a konkrétní cíle. Vychází z celopodnikové strategie, na kterou také navazuje. Dává podnikání určitý specifický charakter, který by měl zajistit převahu nad konkurenty. Zaměřuje se na:
·         volbu trhu (kam a kdy bychom měli vstoupit),
·         pokrytí trhu (zaměřuje se na segmentaci trhu),
·         strategie vůči konkurenci –
§  generické konkurenční strategie M. Portera,
§  konkurenční strategie P. Kotlera
§  konkurenční strategie P. Druckera
·         strategie vůči zákazníkům –
§  strategie CRM – znamená řízení vztahů se zákazníky,
§  strategie KCRM – orientuje se na klíčové zákazníky,
·         strategie vůči distribučním článkům –
§  strategie diferenciace produktu – zaměřuje se na tvorbu široké palety nabízených produktů,
§  strategie zostření – zaměřuje se na určitý segment zákazníků.
větší náhled
3. Funkcional strategy = funkční strategie –zaměřuje se již na konkrétní aktivity určité oblasti podniku. Jedná se tedy o dopracování komplexní podnikové strategie do dílčích podnikových oblastí.
·         Zásobovací strategie – zaměřuje se zejména na poznání potencionálních dodavatelů, jejich výběr, porovnání cenových podmínek a termínů…
·         Výrobní strategie – zaměřuje se na optimální transformaci vstupu na výstupy.
·         Marketingové strategie – zaměřují se na 4P u produktů, 8P u služeb a 4C u zákazníků.
·         Finanční strategie – zaměřuje se na zabezpečení finančních zdrojů a jejich optimalizaci.
·         Výzkumně-vývojová strategie – týká se oblasti inovací.
·         Personální strategie – zaměřuje se na pracovní sílu (jaké jsou na ni kladeny požadavky).
·         Investiční strategie – souvisí s investováním.
·         Cenová strategie – zaměřuje se na problematiku týkající se cenové politiky.

4. Speciální strategie –tyto typy jsou určeny pro nečekané či zvláštní situace, kterými může být krize, prosazení značky nebo zavedení inovace.
·         Inovační strategie
·         Krizové strategie